به وب سایت ندای علوم تجربی خوش آمدید

ندای علوم تجربی - علوم تجربی \ 
تاريخ : پنجشنبه هفدهم اسفند ۱۳۹۱
برای دیدن انیمیشین باید این برنامه را نصب کرده باشید : adobe flash player


برچسب‌ها: آزمایشگاه شیمی, آزمایش های علوم راهنمایی, علوم تجربی, انیمیشین

ارسال توسط حسین مردی
 
تاريخ : پنجشنبه هفدهم اسفند ۱۳۹۱
مفهوم قانون بازتاب نور

قانون بازتاب نور (زاویه تابش نور =زاویه بازتاب نور)


اگر چشمه نور گسترده باشد در اطراف سایه، ناحیه ای نیمه روشن ایجاد می شود که نیم سایه نامیده می شود ولی اگر چشمه نور نقطه ای باشد فقط سایه تشکیل می شود

در طرح زیر می توانید چگونگی تشکیل سایه و نیم سایه را امتحان کنید


برچسب‌ها: مفهوم قانون بازتاب نور, آزمایش های علوم راهنمایی, علوم تجربی, شکست نور, خورشید گرفتگی

ارسال توسط حسین مردی
 
تاريخ : شنبه بیست و هشتم بهمن ۱۳۹۱


آزمون بخش اول


1- با استفاده از كلمات داده شده جملات را كامل كنيد.

 

الف) به مجموع تعداد پروتنها و نوترونهاي يك اتم مي گويند
ب) ايزوتوپهاي يك عنصر خواص يكساني دارند
د) در مدل اتمي الكترونها بر روي مدارهاي متحدالمركزي به دو هسته مي چرخند


2- براي هر عبارت كلمه مناسب را انتخاب كنيد.

 

الف) شكل اتمهاي مواد مختلف متفاوت است.

ب) بيشتر حجم اتم را فضاي خالي تشكيل مي دهد.

ج) الكترونهاي اتم بر روي مدارهاي متحدالمركزي در حال چرخش هستند.

د) اتم مانند كره اي توپر و ساچمه مانند است.

ه) الكترونهاي اتم در خميري از بارهاي مثبت پراكنده اند.

 

3- جملات درست و غلط را مشخص كنيد.

صحيح     غلط   

الف) بروتون و نوتروژن داراي جرم مساوي و بار الكتريكي ناهمنام هستند

       

ب) اتم هيدروژن با نماد داراي يك پروتون ، يك الكترون و يك نوترون است

       

ج) در يك اتم پروتونها تعيين كنند، نوع اتم هستند

       


4- گزينه درست را مشخص كنيد.

1- سديم داراي عدد اتمي 11 و تعداد توترونهاي 12 مي باشد؟

    به ترتيب تعداد پروتون و عدد جرمي آن عبارتند از:

 

الف) 12و11

ب) 12و23
ج) 11و23
د) 11و12


3- دو ايزوتوپ و در كداميك از موارد زير با هم اختلاف دارند؟

 

الف) تعداد پروتون
ب)تعداد الكترون
ج) خواص شيميايي
د) چگالي

 

4- تعداد ذرات در اتم   3115X در كدام گزينه درست است؟

الف) n=16 , P=15 , e=15
ب) n=17 , P=15 , e=16
ج) n=16 , P=31 , e=15
د) n=31 , P=16 , e=15

برای دیدن پاسخ نامه کلیک کنید

برچسب‌ها: علوم راهنمایی, نمونه سوال علوم راهنمایی, آزمون آنلاین علوم, آزمون های علوم راهنمایی, علوم تجربی

ارسال توسط حسین مردی

نمونه سؤالات المپياد علوم تجربي شماره   سال سوم

 1- چه عاملي بوجود آورنده نيروي بسيار قوي در بين پروتون هاي درون هسته مي شود؟

الف: وجود نوترون ها

ب: جاذبه الكترون ها

ج: جاذبه پروتون ها

د:  جاذبه بين بارهاي مثبت و منفي

 

2- تركيب هاي يوني در حالت محلول در آب به علت...... الكتروليت هستند؟

الف: آزادي حركت الكترون ها

ب: آزادي حركت يون ها

ج: جدا شدن پروتون ها

د: مايع بودن

 

3- كدام گزينه راه شناسايي گاز ئيدروژن است؟

الف: آب آهك را شيري مي كند.

ب: به صورت حباب از مايع بالا مي آيد

ج: كبريت نيم افروخته را شعله ور مي كند

د: با صداي انفجاري مي سوزد

 

4- مكعب مربعي به طول 2 سانتي متر و جرم ./5 كيلو گرم چند پاسكال به سطح زيرين خود وارد مي كند؟

الف:  1/25 Pa

ب:  12/5 Pa

ج: 1250Pa

د: 12500Pa

 

5- اتم A و يون +A3 در كدام مورد با هم تفاوت ندارند؟

الف: عدد جرمي 

ب: تعداد الكترون ها

ج: حجم اتم

د: پيوند

 

6- وقتي اتمي به اتم ديگر تبديل مي گردد. چه چيز هايي توليد مي گردد؟

الف: 1 تا 2 پروتون- انرژي

ب:تعدادي الكترون- انرژي

ج: انرژي

د: 2 تا 3 نوترون- انرژي

 

7- در شكل مقابل اهرم در حال تعادل است. در اين صورت كدام گزينه زير درست است؟

الف: نسبت سرعت ها 4 است

ب: مزيت مكانيكي واقعي 5 است

ج: انرژي تفل نمي شود

د: بازده 80 درصد است

 

8- اولين گياهان گلدار و آغازيان به ترتيب در كدام دوران زمين شناسي بوده است؟

الف: مزوزوئيك- پالئوزوئيك

ب: پركابرين- سنوزوئيك

ج: مزوزوئيك- پركابرين

د: اويل پالئوزوئيك- پركامبرين

9- داروين چه چيزي مشاهده كرد كه نظريه ي انتخاب طبيعي خود را ارائه كرد؟

الف: خرگوش هاي قطبي سفيد رنگ هستند

ب: تعداد اولاد از والدين بيشتر است

ج: در رقابت جانداران سازگارتر، پيروزند

د: صفات ارثي از والدين به فرزندان به ارث مي رسد

 

10-  به چه دليل نظريه وگنر تبديل به يك نظريه جامع تر به عنوان«زمين ساخت ورقه اي» شد؟

الف: تشابه برخي از سنگ هاي كناره قاره ها

ب: تشابه كناره هاي دو قاره با يك ديگر

ج: وجود فسيل هاي مشابه در قاره ه    

د: فراهم شدن امكان مطالعه كف اقيانوس ها

 

 

 

11- بزرگ ترين سياره منظومه شمسي............ و كوچكترين آن ............ مي باشد.

الف: مشتري- زحل

ب: مشتري- پلوتو

ج: زحل- مريخ

د: زحل- عطارد

12- در كدام مرحله از مراحل موتور چهارزمانه كار صورت مي گيرد؟

الف: مرحله مكش

ب: مرحله فشرده شدن

ج: مرحله انفجار

د: مرحله خروج دود

 

13- جسمي به جرم m از روي يك پل به شكل نيم كره از نقطه ي A به B منتقل مي شود، در اين صورت كار نيروي وزني جسم برابر است با : (R شعاع نيم كره)

الف: mgr          

ب: صفر

ج: R2 mg

د: П

 

14- آجري را در دو حالت شكل مقابل روي سطحي مي كشيم. كدام گزينه در مورد اصطكاك آنها درست است.

الف: حالت A بيشتر از حالت B است

ب: در حالت B بيشتر از حالت A است

ج: در هر دو حالت برابر است

د: حالت B نصف حالت A است

 

15- توان جرثقيلي 4 اسب بخار است. اين جرثقيل در هر 3 دقيقه چه وزنده اي را مي تواند 200 سانتي متر جابجا كنند.                         (هر اسب بخار 750 وات)

الف: 27000N

ب: 27000Kg

ج: 450Kg

د:  450N

 

16- در شكل مقابل جرم جسم 80kg  است ، اگر اصطكاك ناچيز باشد: اندازه E را در بالا بردن يكنواخت جسم حساب كنيد؟

الف:  20N

ب:  200N

ج: 160N

د:   16N

 

17- كدام يك از جملات زير نادرست است؟

الف: قيچي از تركيب اهرم و گوه ساخته شده است

ب: مته ماشيني مركب از پيچ و گوه است

ج: در چرخ و محور مزيت مكانيكي محدوديت دارد

د: مزيت مكانيكي قرقره ي ساده به قطر آن بستگي ندارد

 

 

18- ارتفاع آبي در يك آبشار 20 متر است، توربيني در اين آبشار نصب شده است كه با بازده ی 60 درصد آن مكانيكي توليد مي كند. اگر 1/2  متر مكعب آب از روي توربيني عبور كند. چند كيلو ژول ان بدست مي آيد؟

الف: 144000Kj

ب: 400Kj

ج: 144Kj

د: 400000Kj

 

19- در شكل مقابل اگر سر نخ به قرقره متحرك وصل شود پس از عبور نخ ها از قرقره ها مزيت مكانيكي آن چند است؟

الف: 8

ب: 6

ج: 5

د: 4

 

 

 

20- ظرفي كه سطح قاعده ي آن به ابعاد 10×10 سانتي متر است را تا ارتفاع 5 سانتي متر ي از آب پر مي كنيم. فشاري كه اين ظرف بر سطح زيرين خود وارد مي كند. چند پاسكال است؟ (جرم هر    سانتي متر مكعب آب يك گرم است)

الف: 500

ب: 0/05

ج: 0/000005

د: 50000

 

21- با توجه به شكل های مقابل قطب هاي مجهول آهن رباي آويخته كدام است.

الف: X و y قطب N هستند

ب: X و y قطب s هستند

ج: X قطب S است

د: X قطب N است

 

22- اگر يك بار الكتريكي در نزديكي يك رساناي بدون بار قرار گيرد.

الف: توسط رسانا دفع مي شود

ب: توسط رسانا جذب مي شود

ج: به آن نيروي وارد نمي شود

د: بشته به نوع بار جسم، دفع و يا جذب مي شود

 

23- در شكل روبرو هنگامي كه مدار بسته است. آمپرسنج چه عددي را نشان مي دهد؟

الف: 4A

ب: 25A

ج: 5A

د: 25A

           

            برای مشاهده آزمون شماره  5 به ادامه مطلب بروید           


برچسب‌ها: علوم راهنمایی, نمونه سوال علوم راهنمایی, آزمون آنلاین علوم, آزمون های علوم راهنمایی, علوم تجربی

ادامه مطلب...
ارسال توسط حسین مردی
/**/

1)جملات زیر را با کلمات مناسب کامل کنید؟1/5نمره

الف)جدول تناوبی عناصر بر اساس افزایش ............................تنظیم شده است.

ب)هنگام پراکنده شدن یونها در آب ،.................................آب افزایش میابد.

ج) نظریه ی .............................توسط داروین بیان شد

2)عبارت صحیح را با (ص)و غلط را با (غ) مشخص کنید.1/5نمره

الف)اتم هلیوم ساده ترین و سبک ترین اتم شناخته شده است.(     )

ب)تفاوت ایزوتوپ ها در تعداد نوترون ها می باشد .(     )


ج) طبق نظریه لامارک صفات اکتسابی ارثی می شوند.(     )


3)گزینه صحیح را با علامت (×) مشخص کنید. 2نمره

(aدر ماده ای با فرمول شیمیایی Na2CO3 چند عنصر وجود دارد؟

الف)4                         ب)6                                          ج)3                               د)5       

 

(bسدیم کلرید چه نوع ترکیبی است؟

الف) مولکولی                          ب)کووالانسی               ج)یونی                          د) قلیایی 

 

(cکدام یک از موارد زیر غیر الکترولیت است؟

الف) آبلیمو                ب) سرکه                       ج) شکر                          د) جوش شیرین

 

(dکدام ترکیب مولکولی در صنعت به عنوان کود شیمیایی کاربرد دارد؟

الف) اتانول                  ب) اتیلن گلیکول            ج) تفلون                            د)آمونیاک

 

4)آلومینیوم فلزی است که در جدول تناوبی به صورت Al1327نشان داده شده است.2نمره

الف) آلومینیوم چندمین عنصر جدول تناوبی است؟

ب)تعداد الکترون ها و پروتون ها و نوترون های آن چه قدر است؟

ج)آیا این اتم خنثی است ؟چرا؟

 

5) ويژگي مهم تركيب‌هاي يوني چيست؟ انمره

 

6). مدل اتمي بور را براي اتم ليتيم با عدد اتمي 3 و عدد جرمي 7  رسم كنيد.  1نمره 

7) دو مورد از ویژگی بازها را نوشته و دو ماده باز مثال بزنید؟2نمره

 

8) معادله خنثی شدن را بنویسید؟1نمره

9)چرا دریا و دریاچه ها برای تشکیل فسیل مناسب تر از سایر مناطق هستند؟1نمره

10) سه مورد از محل های روی خشکی را نام ببرید که امکان تشکیل فسیل در آنها وجود دارد؟5/1نمره

11)یون چیست و پیوند یونی را تعریف کنید؟2نمره


12) نظریه دووریس (جهش) را بنویسید و دو عاملی را که موجب تغییر در مولکول  DNAمی شود را نام ببرید؟2نمره

13)مدل اتمی بور  و رادر فورد چه تفاوتی با یکدیگر دارند؟1نمره


14)چرا به ایزوتوپ ها هم مکان می گویند؟5/0نمره

موفق و سر بلند باشید


برچسب‌ها: علوم راهنمایی, نمونه سوال علوم راهنمایی, آزمون آنلاین علوم, آزمون های علوم راهنمایی, علوم تجربی

ارسال توسط حسین مردی

زمين ساخت ورقه اي

 

1. كدام گزينه حركت صفحه هاي سازنده ي پوسته زمين را در طول ميليون ها سال به بهترين شكل توصيف مي كند؟

الف) آنها ميليون ها سال حركت كرده اند، اما در حال حاضر متوقف شده اند.

ب) آنها ميليون ها سال ساكن بوده اند، اما اكنون حركت مي كنند

ج) آنها همچنان به حركت خود ادامه مي دهند

د) آنها هيچ گاه حركت نكرده اند

 

2. دلايل وگنر براي جابه جايي قاره ها چه بود؟(خرداد 81 – تهران)

الف) تشابه شكل كناره هاي دو قاره، تشابه فسيلي و تشابه جانداران قاره ها

ب) گسترش بستر اقيانوس ها، افزايش ارتفاع كوه ها، وقوع زلزله هاي شديد

ج) تشابه فسيلي، تشابه شكل كناره هاي قاره ها، تشابه برخي از سنگ ها ي قاره ها با هم

د) عدم گسترش سطح زمين علي رغم گسترش بستر اقيانوس ها

 

3. كدام پديده ي زمين شناسي در تمام حاشيه ي ورقه هاي سازنده ي سنگ كره زمين به وجود مي آيد؟ (مرداد 82)

الف) آتش فشان

ب) زلزله

ج) كوه ميان اقيانوسي

د) جزاير قوسي

 

4. در كدام محل ورقه ها، سنگ كره ي جديد تشكيل مي شود؟ (شهريور 82)

الف) ورقه هاي دور شونده

ب) برخورد ورقه ي اقيانوسي با ورقه ي قاره اي

ج) برخورد در ورقه ي قاره اي

د) برخورد دو ورقه اقيانوسي

 

5. محل تشكيل جزاير قوسي در كدام يك از موارد زير است؟ (خرداد 82)

الف) ورقه هاي دور شونده

ب) برخورد ورقه ي اقيانوسي با ورقه ي قاره اي

ج) برخورد دو ورقه ي اقيانوسي

د) برخورد ورقه ي قاره اي

 

6. سنگ ها ي.......جوان تر از سنگ هاي .........است. به دليل ..............

الف) بستر اقيانوس ها – قاره اي – گسترش بستر اقيانوس ها

ب) قاره ها – بستر اقيانوس ها – دور شدن ورقه ها از هم در كف اقيانوس ها

ج) بستر اقيانوس ها – قاره ها – نزديك شدن ورقه ها در بستر اقيانوس ها

د)قاره ها – بستر اقيانوس ها – افزايش ارتفاع كوه ها در اثر نزديك شدن ورقه هاي قاره اي

 

7. منظور از زمين ساخت ورقه اي چيست و توسط چه كسي عنوان شد؟

الف) سنگ كره از قطعاتي ساخته شده كه عمق حدود 20 تا 150 كيلومتري ادامه دارند و آزادانه و مستقل از هم حركت مي كنند و توسط وگنر عنوان شد

ب) ورقه هاي تشكيل دهنده ي سنگ كره ي زمين در حال يكپارچه شدن مي باشند. توسط عده اي از زمين شناسان عنوان شد.

ج) سنگ كره از قطعاتي ساخته شده كه در زير قاره ها، اقيانوس ها يا هر دوي آنها است كه تا عمق 20 تا 150 كيلومتري ادامه دارند، آزادانه و مستقل از هم حركت مي كنند. توسط عده اي از زمين شناسان عنوان شد.

د) ورقه هاي تشكيل دهنده سنگ كره زمين در حال يكپارچه شدن مي باشند. توسط وگنر عنوان شد.

 

8. ورقه ها نسبت به هم به كدام شكل زير حركت نمي كنند؟

الف) دور شدن

ب) نزديك شدن

ج) بالاآمدن

د) لغزيدن

 

8. نظريه هاي غالب در مورد گسترش بستر اقيانوس ها كدام است؟

الف) همرفت

ب) جاذبه زمين

ج) افزايش چگالي بخشي از نرم كره و بالا آمدن آن بخش

د) كاهش دما و فشار در بخش هايي از نرم كره

 

10 – محل خروج نرم كره و گسترش موضعي وسعت زمين بيشتر در چه محلي قرار دارد؟برچسب‌ها: علوم راهنمایی, نمونه سوال علوم راهنمایی, آزمون آنلاین علوم, آزمون های علوم راهنمایی, علوم تجربی

ادامه مطلب...
ارسال توسط حسین مردی

جملات صحیح و غلط را مشخص كنید :

1- سیتوپلاسم ورود و خروج مواد از سلول را كنترل می كند.

2- اندازه سلول های بدن بین 1/. تا 01/. میلیمتر تغییر می كند.( )

3- پوسته سلول توانایی انتخاب دارد و هر چه را كه لازم دارد از محیط می گیرد.( )

4- هر چه سلول كوچكتر باشد ورود و خروج مواد آسانتر صورت می گیرد.( )

5- مجموعه ای از بافتها كه یك كار بر عهده دارند را دستگاه می گویند.( )

6- به مجموعه سلول های مشابه كه كار یكسانی دارند بافت گویند.( )

7-  پروتئین ها و نمك ها از مواد معدنی مورد نیاز بدن هستند.( )

8- به موادی كه فقط در بدن جانداران ساخته می شود مواد آلی گویند.( )

9- سلولز كربو هیدراتی است كه دیواره سلول های گیاهان را تشكیل می دهد.( )

10- از اتصال تعداد زیادی گلوكز ،نشاسته و قند معمولی تولید می شود.( )

تست هوش IQ


برچسب‌ها: علوم راهنمایی, نمونه سوال علوم راهنمایی, آزمون آنلاین علوم, آزمون های علوم راهنمایی, علوم تجربی

ادامه مطلب...
ارسال توسط حسین مردی

 جملات زیر را با كلمات مناسب كامل كنید.

 1. برای شناسایی مواد از خواص……………ماده مانند بو، رنگ،و نقطه ذوب كمك گرفته می شود.
 2. .......................جامد شكننده زرد رنگی است كه در دمای 119 درجه ذوب می شود.
 3. گوگرد در هوا می سوزد وبه گاز سمی و خفه كننده ………… تبدیل می شود.
 4. در تغییر شیمیایی ساختار ذره ای یا…………ماده تغییر می كند و ماده جدیدی با خواص متفاوت تولید می شود.
 5. تغییراتی كه عموما با آزاد كردن انرژی همراهند تغییر………….گویند.
 6. تولید سولفید آهن از آهن وگوگرد یك واكنش ………….است.
 7. نخستین كسی بود كه برای عناصر مختلف نمادهای تصویری معرفی نمود.
 8. مولكول هایی كه از صدها هزار اتم ساخته شده اندرا……..………گویند مانند ………….
 9. به ان دسته از مواد سوختنی كه برای تامین ………………. سوزانده می شوند سوخت گویند.
 10. در واكنش …………………یك تركیب با عنصر سازنده اش به تركیب های ساده تر تبدیل می شوند.
 11. سرعت یك واكنش شیمیایی را افزایش می دهند ولی خود دچار تغییر شیمیایی نمی شوند.


برچسب‌ها: علوم راهنمایی, نمونه سوال علوم راهنمایی, آزمون آنلاین علوم, آزمون های علوم راهنمایی, علوم تجربی

ادامه مطلب...
ارسال توسط حسین مردی
 
تاريخ : پنجشنبه دوازدهم بهمن ۱۳۹۱

30 سوال چهار گزینه ای از تمام کتاب علوم دوم راهنمایی

1- كدام یك از تغییرات زیر فیزیكی است ؟

الف) زرد شدن برگ درختان ب) تبدیل شیر به پنیرج) تصعید نفتالین د) اكسید شدن گلوكز در سلول ها

2- كدام یك از گزینه های زیر از جمله خواص شیمیایی مواد است؟

الف) انحلال پذیری در آب     ب) قابلیت مفتول شدن    ج) جلا پذیری     د) اكسید شدن خود به خودی    


3- برای خاموش كردن آتش در بغضی موارد از گاز كربن دی اكسید استفاده می كنند زیرا این ماده از طریق .......آن را خاموش می كند.

الف) سرد كردن آتش                                     ب) جلوگیری از رسیدن سوخت به آتش                        د) تغییر دادن حالت ماده ی سوختنیش                ج) قرار گرفتن بر روی آتش و جلوگیری از رسیدن اكسیژن      

4- كدام یك از شرایط زیر از به وقوع پیوستن تغییر شیمیایی جلوگیری می كند؟

الف) نگه داری بعضی داروها در شیشه های قهوه ای    ب) نگه داری نفتالین در شیشه های در بسته

ج) قرار دادن ظرف آب در جایخی یخچال      د) خشك شدن لباس خیس در باد

 

5- انرژی فعال سازی كدامیك از بقیه كمتر است؟

الف) تجزیه الكتریكی آب به اكسیژن و هیدروژن         ب) اكسید شدن خود به خودی سدیم در مجاورت با هوا

ج) سوختن پارافین شمع و تولید گرما و نور           د) تشكیل آهن سولفید از حرارت دادن گوگرد و آهن


6- كدام یك از مثال های زیر نشان دهنده ی انتشار نور به صورت خط راست است؟

الف) دیده شدن نور چراغ قوه                            ب) انعكاس نور از روی سطح آب

ج) تشكیل سایه                                             د) شكستن نور در منشور

 

7- اگر زاویه ی تابش 55 درجه باشد مقدار زاویه بازتاب  چند درجه است؟

الف) 35                  ب)                       125 ج)                        45 د) 55

8- در تجزیه نور به وسیله ی منشور كدام یك از نورها بیش از بقیه شكسته می شوند؟

الف) آبی                 ب) قرمز                    ج) نارنجی                       د) سبز

9- اگر یک قطعه آهن سرد را داخل آب داغ بیاندازیم آن گاه

1) از انرژی درونی آب کم می شود             2) انرژی جنبشی ذرات آهن کمتر می شود

3) انرژی درونی آهن کاهش می یابد            4)به انرژی درونی جسم گرم افزوده می شود .


10--  در یک خاک مناسب برای کشاورزی سهم کدام ماده باید بیشتر باشد ؟

1) مقدار گیاخاک           2) آب                             3) هوا                      4) مواد معدنی  

 

11- اگر بسامد یك موج 50 هرتز و طول موج 5 سانتی متر باشد سرعت انتشار موج چند متر بر ثانیه است؟


برچسب‌ها: علوم راهنمایی, نمونه سوال علوم راهنمایی, آزمون آنلاین علوم, آزمون های علوم راهنمایی, علوم تجربی

ادامه مطلب...
ارسال توسط حسین مردی
 
تاريخ : پنجشنبه دوازدهم بهمن ۱۳۹۱

1- کدام گزینه خاصیت شیمیایی نیست ؟

1) تمایل به ترکیب با اکسیژن            2) تمایل به حل شدن در نفت

  3) تمایل به تیره شدن رنگ بر اثر گاز کربن دی اکسید    4) تمایل به تغییر رنگ در مقابل نور آفتاب

 

2- ظرفی محتوی 5 مولکول آب است تعداد اتم های این ظرف با کدام گزینه برابر است ؟

1) 3 مولکول کربن مونوکسید              2) 3 مولکول کربن مونوکسید 

 3) 5 مولکول نیتروژن دی اکسید          4)  5  مولکول دی نیتروژن تترااکسید

 

3- در مورد اندازه ی سایه کدام جمله غلط است ؟

1) هر چه چشمه ی نور را به جسم نزدیک تر کنیم سایه بزرگتر می شود

2) هر چه جسم کدر را به صفحه نزدیک تر کنیم سایه بزرگتر می شود

3) هر چه صفحه از جسم دورتر شود سایه بزرگتر می شود

4) اگر چشمه به صفحه بچسبد سایه هم اندازه ی جسم می شود

 

4- کدام دلیل می تواند پاشیده شدن نور توسط منشور را توجیه کند ؟

1) سرعت نور در بخش های مختلف منشور متفاوت است

   2) میزان شکست نورهای مختلف در منشور متفاوت است 

  3) نور سفید از رنگ های مختلف درست شده است  

  4) زاویه تابش نور 90 درجه است

 

5- کدام جمله صحیح است ؟

 1) قسمتی از امواج فرا صوت هنگام برخورد با بدن بازتاب می شوند .

 2) امواج فرا صوت کاملا از بدن انسان عبور می کنند    

 3) امواج فرا صوت هنگام برخورد با بعضی از اعضای بدن کاملا بازتاب می شوند

 4) امواج فروصوت از بدن انسان کاملا عبور می کنند .

 

6-  اگر یک قطعه آهن سرد را داخل آب داغ بیاندازیم آن گاه

1) از انرژی درونی آب کم می شود             2) انرژی جنبشی ذرات آهن کمتر می شود

3) انرژی درونی آهن کاهش می یابد            4)به انرژی درونی جسم گرم افزوده می شود .

 

7-  در یک روز پاییزی سازمان هواشناسی دمای هوای 4 استان کشور را به این شرح اعلام کرد :

اردبیل    ( 2- ) درجه ، تهران  (25) درجه ، اهواز 38 درجه و تبریز 10 درجه ی سانتیگراد

 به نظر شما چگالی هوای کدام شهر از بقیه بهتر است ؟

1) تبریز            2) تهران              3) اهواز                  4) اردبیل

 

8-   ضخامت پوسته ی زمین در کدام یک از بخش ها کمتر است ؟


برچسب‌ها: علوم راهنمایی, نمونه سوال علوم راهنمایی, آزمون آنلاین علوم, آزمون های علوم راهنمایی, علوم تجربی

ادامه مطلب...
ارسال توسط حسین مردی
 
تاريخ : سه شنبه نوزدهم دی ۱۳۹۱
        1- بعضی استخوان ها مانند جناغ و لگن در تولید گلبول های خون موثرند . ص           غ

        2- رشته های پروتئینی استخوان باعث مقاومت استخوان در برابر فشار می شوندص                        غ

        3- در هنگام رشد همه ی غضروف های بدن با جذب كلسیم و فسفر به استخوان تبدیل می شوند . ص    غ

        4- ماهیچه ی قلبی مانند ماهیچه ی صاف غیر ارادی می باشند . ص     غ

        5- ماهیچه های ارادی نسبت به ماهیچه های غیر ارادی زودتر خسته می شوند . ص    غ

        6-حرکت همه ی استخوان های بدن با انبساط ماهیچه ها صورت می گیرد           ص                     غ

        7- پیام عصبی در محل سیناپس از آكسون به طرف دندریت نورون بعدیانتقال می یابد .  ص                   غ


برچسب‌ها: علوم راهنمایی, نمونه سوال علوم راهنمایی, آزمون آنلاین علوم, آزمون های علوم راهنمایی, علوم تجربی

ادامه مطلب...
ارسال توسط حسین مردی
 
تاريخ : چهارشنبه سیزدهم دی ۱۳۹۱
        

        1- در چه نوع حرکتی در ورقه ها ی سنگ کره نه پوسته ی جدیدی تشکیل می شود ونه ورقه ای تخریب می شود ؟

        

        

        2- در چه موقع حرکت ورقه هایی که در کنار هم می لغزند سبب زلزله های شدیدی می شود   

        

                        

        3- سه مورد از دلایل وگنر در رابطه با جابجایی قاره ها را بنویسید .

        4- نظریه ی زمین ساخت ورقه ای را به طور خلاصه توضیح دهید .

        5- دلیل حرکت ورقه های سنگ کره را بر روی نرم کره را توضیح دهید

        

        6- چهار تفاوت سیارات داخلی و خارجی را بنویسید .

        

        7- لکه های خورشیدی چیست ؟

        

        8- مریخ از سیارات داخلی و زحل از سیارات خارجی است به نظر شما :

        الف )کدام سیاره بزرگتر است ؟

        

        ب) کدام سیاره بیشتر از سنگ وفلاز درست شده است ؟

        

        9- کدام دو سیاره منظومه ی شمسی قمر ندارند ؟

        

        10- ستاره شناسان چگونه دمای یک ستاره را تخمین می زنند ؟

        

        11- ستاره ی" الف" از  ستاره ی" ب" پر نورتر دیده می شود چه دلایلی  می تواند داشته باشد؟

        

        12- ستاره شناسان ترکیب یک ستاره را چگونه مشخص می کنند ؟

        

        13- منشأ گرمای خورشید چیست ؟ توضیح دهید.

         

برچسب‌ها: علوم راهنمایی, نمونه سوال علوم راهنمایی, آزمون آنلاین علوم, آزمون های علوم راهنمایی, علوم تجربی

ارسال توسط حسین مردی
 
تاريخ : چهارشنبه سیزدهم دی ۱۳۹۱
        1- کلسیم و ................. باعث استحکام استخوان می شود و آن را در برابر فشار مقاوم می کند .

        2- رشته های ............... باعث مقاومت استخوان در برابر ضربه می شوند .

        3- انسان مانند بسیاری از جانوران بزرگ جثه و دارای چهارچوبی به نام اسکلت ............(داخلی/خارجی) است

        4- کمبود .......... و.............. در کودکان باعث خمیدگی استخوان می شود .

        5- بیشتر استخوان ها در ابتدا از جنس ............. هستند  اما به تدریج با جذب .......... و ............... به بافت استخوانی تبدیل می شوند .

        6- محل اتصال استخوان ها را به هم ............. گویند .

        7- نوک بینی و لاله ی گوش از ............... ساخته شده است .

        8- در مفصل متحرک استخوانها به کمک رشته های محکمی به نام ................... در محل خود مستقر شده اند.

        9- مایع مفصلی توسط ............( استخوان/پرده ی ترشح کننده) ساخته می شود .

        10- بدون ........... (ماهیچه/استخوان) حرکت اصلاً امکان پذیر نمی باشد .

برچسب‌ها: علوم راهنمایی, نمونه سوال علوم راهنمایی, آزمون آنلاین علوم, آزمون های علوم راهنمایی, علوم تجربی

ادامه مطلب...
ارسال توسط حسین مردی


سؤالات فصل 3


جملات زير را با استفاده از كلمات داده شده كامل كنيد.

 

1- به تعداد نوسان هايي كه يك نوسانگر در مدت يك ثانيه انجام مي دهد مي گويند.
2- به صوت هايي كه بسامد آن ها كم از 20 هرتز باشد مي گويند.
3- طول موج رادار و مايكروويو از طول موج پرتوهاي فرابنفش  است.
4-در اجاق هاي مايكروويو انرژي موج توسط مولكولهاي غذا جذب شده و باعث شديد آن ها مي شود.
5- اختراع باعث شده كه بتوان چند پيام را هم زمان ارسال كرد.
6- هر چه نوسان گري تندتر نوسان كند، بسامد آن است.
7-حداكثر فاصله اي كه مولكولها از وضع تعادل خود مي گيرند ناميده مي شود.

 


گزينه صحيح و غلط را مشخص نماييد.

صحيح    غلط  

1-  در حركت نوساني ساده، دوره با بسامد وارون يكديگرند.

      

2- سرعت انتشار موج هاي صوتي بيش از موج هاي الكترومغناطيسي است.

      

3- در موج هاي الكترومغناطيس، با افزايش طول موج، بسامد كاهش مي يابد.

      

4- بسامد پرتوهاي فرابنفش بيش تر از پرتوهاي فرو سرخ است.

      

5- در يك موج، در صورتي كه سرعت ثابت باشد، اگر طول موج افزايش يابد، بسامد هم افزايش مي يابد.

      

 


گزينه هاي صحيح را انتخاب كنيد.
1- كدام يك از پديده هاي زير يك حركت دوره اي (نوسان كامل) نيست؟

 

الف) طلوع و غروب خورشيد
ب) پيدايش فصل هاي سال
ج) چكه كردن منظم شير آب
د) حركت آونگ ساعت پاندولي


2- سرعت صوت در كدام يك از موارد زير بيش تر است؟

 

الف) سنگ
ب) آب
ج) هوا
د) اكسيژن

 

3- بسامد يك موج مكانيكي 10 كيلو هرتز است. اين موج در چه زماني مي تواند يك نوسان كامل انجام دهد؟

 

الف) 1000
ب) 10
ج)1/0
د)0001/0


4-  کدام یک از موج های زیر برای انتقال به ماده نیاز دارند

  الف) پرتو گاما           ب) موج رادیویی        ج) پرتو فرو سرخ          د) صوت  


5- به تعداد نوسان هایی که در یک ثانیه انجام می شود گفته می شود؟

 

الف)فرکانس                ب) تناوب              ج) طول موج             د) دوره    


6- سرعت انتشار كدام يك از امواج زير كم تر است؟

 

الف) گاما
ب) فرا صوت
ج) ايكس
د) فرابنفش


7- موج توليد شده توسط كدام يك وسايل زير مي تواند در خلا منتشر شود؟

 

الف) فنر
ب) تارصوتي
ج) دياپازون
د) مايكروويو

 

برای دیدن پاسخنامه به کلیک کنید


برچسب‌ها: علوم راهنمایی, نمونه سوال علوم راهنمایی, آزمون آنلاین علوم, آزمون های علوم راهنمایی, علوم تجربی

ارسال توسط حسین مردی
 
تاريخ : چهارشنبه ششم دی ۱۳۹۱
پاسخنامه فصل 3


جملات زير را با استفاده از كلمات داده شده كامل كنيد.

1- فركانس

2- فروصوت

3- بيش تر

4-صوت

5- الف

6- بيش تر

7-دامنه موج

گزينه صحيح و غلط را مشخص نماييد.

1- درست

2- غلط

3- درست

4- درست

5- غلط

گزينه هاي صحيح را انتخاب كنيد.

1- كدام يك از پديده هاي زير يك حركت دوره اي (نوسان كامل) نيست؟

گزينه (ج)

2- سرعت صوت در كدام يك از موارد زير بيش تر است؟

گزينه (الف)

3- بسامد يك موج مكانيكي 10 كيلو هرتز است. اين موج در چه زماني مي تواند يك

نوسان كامل انجام دهد؟


گزينه (د)                                 

 

4- دوره ي تناوب كدام يك از آونگ هاي زير بيش تر است؟

گزينه (د)

5- با توجه به معادله ي موج، كدام يك از نمودارهاي زير رابطه ي بين طول موج و

فركانس را درست نشان مي دهد؟

گزينه (ج)

6- سرعت انتشار كدام يك از امواج زير كم تر است؟

گزينه (ب)

7- موج توليد شده توسط كدام يك وسايل زير مي تواند در خلا منتشر شود؟

گزينه (د)

بازگشت به آزمون


برچسب‌ها: علوم راهنمایی, نمونه سوال علوم راهنمایی, آزمون آنلاین علوم, آزمون های علوم راهنمایی, علوم تجربی

ارسال توسط حسین مردی