به وب سایت ندای علوم تجربی خوش آمدید

ندای علوم تجربی - سوالات فصل سوم علوم تجربی هفتم(متوسطه یک) \ 
تاريخ : شنبه شانزدهم شهریور ۱۳۹۲
فصل 3(اتم ها و الفبای آن)
1-  ماده چیست؟
 
2- حالت های مختلف ماده را نام ببرید؟
 
3- اتم چیست؟
 
4- عنصر چیست؟ و چند عنصر نام ببرید.
 
5- ترکیب را تعریف کنید؟
 
6- با یک آزمایش وجود بخار آب در هوا را ثابت کنید. 
 
7- ویژگی های جامدات را بنویسید.
 
8- ویژگی های مایعات را بنویسید.
 
9- ویژگی های گازها را بنویسید.
 
10- با یک آزمایش ساده ثابت کنید بین ذرات جامد فاصله وجود دارد.
 
11- با یک آزمایش ساده ثابت کنید بین ذرات مایع فاصله وجود دارد.
 
12-  چند ویژگی عنصرهای فلزی را بنویسید.
13- چند ویژگی عنصر نافلز را بنویسید.
 
14- چند عنصر فلز را نام ببرید.
 
15- چند عنصر نافلز را نام ببرید.
 
16- مولکول چیست.
 
17- عناصر فلزی ساختار...................و عناصر نافلز و ترکیب ها ساختار.......................دارند.
 
18- چند ویژگی کلر را بنویسید.
 
19- چند ویژگی گوگرد را بنویسید.
 
20- 5 مولکول گوگرد چند اتم دارد؟(با دلیل)
 
21-7مولکول کلر چند اتم دارد؟(با دلیل)
 
22- چند ویژگی جیوه را بنویسید.
 
23- چند عنصر نام ببرید که در طبیعت یافت می شود.
24- هر مولکول آب از چه عنصرهایی درست شده و هر عنصر چند  اتم دارد؟
 
25- هر مولکول کربن دی اکسید  از چه عنصرهایی درست شده و هر عنصر چند  اتم دارد؟
 
26- متان چیست و از چه عنصرهایی درست شده است؟
 
27- در کبسول آتش نشانی .......................وجود دارد.
28- ذرات تشکیل دهنده اتم را بنویسید.
 
29- نماد الکترون .............نماد پروتون..................و نماد نوترون.................است.
30- هر اتم اکسیژن چند الکترون و چند پروتون دارد؟
31- هر اتم کربن چند الکترون و پروتون دارد؟
32- چرا گازها تراکم پذیر هستند؟
 
33- با یک آزمایش ثابت کنید گازها تراکم پذیرند.
 
34- انبساط را تعریف کنید.
 
35- انقباض را تعریف کنید.
 
36- با یک آزمایش انبساط جامدات را نشان دهید.
 
37- با یک آزمایش انبساط مایعات را نشان دهید.
 
38- با یک آزمایش انبساط گازها را نشان دهید.
 
39- انبساط و انقباض مواد در حالت های مختلف را با هم مقایسه کنید.
 
40- چهار ماده با حجم یکسان در اختیار داریم آنها را به یک اندازه گرم می کنیم از بیشترین تا کمترین انبساط را بنویسید.(آب-اکسیژن-آهن -چوب)
 
41-  چهار ماده با حجم یکسان در اختیار داریم آنها را به یک اندازه سرد می کنیم از بیشترین تا کمترین انقباض را بنویسید.(شیشه-الکل-نیتروژن- مس)
 
42- انبساط و انقباض مس آلمینیوم و آهن در شرایط یکسان با هم مقایسه کنید.
 
43- دو لیوان شیشه ای در هم گیر کرده اند چگونه آنها را از هم جدا کنیم؟
 
44- یک گلوله مسی و یک حلقه آهنی هم قطر گلوله مسی داریم اگر هر دو را به یک اندازه گرم کنیم باز هم گلوله از حلقه عبور می کند ؟با دلیل
 
45- گرما چه اثری بر حرکت ذرات مواد دارد؟
 
46- سرما چه اثری بر حرکت ذرات مواد دارد؟
 
47- ذوب را تعریف کنید با مثال.
 
48- انجماد را تعریف کنید با مثال.
 
49- تبخیر را تعریف کنید با مثال.
50-میعان را تعریف کنید با مثال.
 
51-فرازش را تعریف کنید با مثال.
 
52- چگالش را تعریف کنید با مثال.
 
53- نام علمی آهک چیست؟
54- چند کاربرد نمک خوراکی را بنویسید.
 
55- چند کاربرد نفت خام را بنویسید.
 
56- چند ویژگی سنگ مرمر را بنویسید.


برچسب‌ها: آزمون های فصل سوم علوم تجربی هفتم, پرسش های چهار گزینه ای فصل سوم علوم تجربی هفتم, سوالات صحیح غلط فصل سوم علوم تجربی هفتم, نمونه سوالات تشریحی فصل سوم علوم تجربی هفتم, سوال ها ی تشریحی علوم هفتم

ارسال توسط حسین مردی