به وب سایت ندای علوم تجربی خوش آمدید

ندای علوم تجربی - چگونگی حل مسئله به روش علمی \ 
تاريخ : یکشنبه بیست و چهارم شهریور ۱۳۹۲
مراحل روش علمی
مراحل زیر چگونگی حل مسئله به روش علمی می باشد که دانشمندان آن را ضروري دانسته و انجام می دهند .
1 ) مشاهده : یعنی ما با استفاده از حواس پنجگانه خودمان اتفاقاتی را که می افتاد حس کنیم .
2 ) جمع آوري اطلاعات : یعنی اینکه ما اطلاعاتی را که با استفاده از حواس در یافت کردیم ، یادداشت کنیم .
3 ) پیشنهاد یا راه حل ( فرضیه سازي ) : در این مرحله به مسئله و سوالی که برایمان پیش آمده پاسخ و یا پاسخهاي احتمالی می دهیم .
4 ) آزمایش فرضیه ها : با انجام آزمایش ، فرضیه ما پذیرفته یا رد می شود .
5 ) تکرار آزمایش : بعضی از آزمایش ها در شرایطی درست جواب نمی دهند . پس باید چندین بار آزمایش کنیم تا
مطمئن شویم .

6 ) وقتی فرضیه ما با انجام چند آزمایش ثابت شد و به نتیجه رسید ، فرضیه ما تبدیل به نظریه علمی می شود .

الف ) گزینه درست را با علامت ضربدر مشخص کنید .

1 ) وقتی به مسئله و سوالی که برایمان پیش آمده پاسخ و یا پاسخ هاي احتمالی می دهیم در واقع ......... داده ایم .

الف ) نظریهب ) فرضیه □ ج ) نتیجه گیري □ د ) آزمایش □

2 ) اولین مرحله که دانشمندان در روش علمی انجام می دهند چیست ؟

الف) مشاهدهب) ارائه فرضیه □ ج) جمع آوري اطلاعات □ د) نتیجه گیري


3 ) چه کسانی می توانند از روش علمی استفاده کنند ؟

الف ) پزشکانب ) مهندسان □ ج ) استادان □ د ) همه محققان □


4) به بررسی دقیق با استفاده از تمام حواس در روش علمی چه می گویند ؟

الف ) آزمایشب ) نتیجه گیري □ ج ) ارائه فرضیه □ د ) مشاهده □


5) آخرین مرحله که دانشمندان در روش علمی انجام می دهند چیست ؟

الف ) فرضیهب ) آزمایش □ ج ) نتیجه گیري □ د ) جمع آوري اطلاعات □

6) به چه علت گاهی انسان به جاي استفاده از علم و دانش و تحقیق و بررسی به خرافات، جادوگري و حدس وگمان روي می آورد؟

الف ) کمبود دانشب ) اجبار □ ج ) فقر □ د) مفیدبودن این روش □

جواب گزینه ها:

1_2_3_4_5_6

ب- الف- د -د -ج -الف
................................................................................................................................................................................................................
ب ) در جاهاي خالی کلمه هاي مناسب قرار دهید .
1 ) علی براي خودش و خواهرش مقداري شکر را در دو لیوان چاي ریخت چاي لیوان علی ولرم بود و لیوان خواهرش
داغ بود . او مشاهده کرد که شکر در لیوان خواهرش سریعتر حل شد او گفت شاید شکر در مایعات داغ زودتر حل

شود . این گفته او یک ................. است .


2 ) محمد کمی در درس هایش ضعیف شده بود و فکر کرد شاید علت آن از روش مطالعه باشد پس براي اینکه به
جواب خودش برسد در زمینه روشهاي مطالعه به بررسی پرداخت ( کتابخانه ، پرسش از معلمان ، اینترنت و ... ) و هر

کدام را یادداشت کرد . به نظر من محمد فعلا درانجام تحقیق خود در مرحله ............................... است.

دانستنیهای علمی

3 ) وقتی به مسئله و سوالی که برایمان پیش آمده پاسخ و یا پاسخ هاي احتمالی می دهیم در واقع ...................... داده ایم


4 ) فرضیه ها باید منطقی و قابل ............................... باشند .


5 ) براي درستی یا نادرستی فرضیه ها باید ............................... انجام شود .


6 ) محققان در مرحله ي آخر روش علمی ............................... تحقیق خود را منتشر می کنند .

جواب جاهای خالی:

1_2_3_4_5_6

فرضیه- جمع آوری -فرضیه - آزمایش -تکرار آزمایش -نتایج
................................................................................................................................................................................................................

ج ) جمله درست را با« ص»جمله نادرست را با « غ» نشان دهید .

1 ) بیشتر اتفاقات و حوادث علمی را می توانیم از قبل حدث بزنیم یا پیش بینی کنیم .

2 ) باید چندین بار آزمایش کنیم تا مطمئن شویم که فرضیه ما درست است یا خیر .
3 ) نتیجه گیري از یک مسئله علمی قبل از انجام آزمایش صورت می گیرید .
4 ) آزمایش ها براي درستی یا نادرستی فرضیه ها انجام می شود .
5 ) مشاهده یعنی ما با استفاده از حواس پنجگانه خودمان اتفاقاتی را که می افتاد حس کنیم .
6 ) فرضیه ها بر اساس مشاهده و اطلاعات جمع آوري شده مطرح می شود .
7 ) به بیان نظر در باره نتیجه نهایی یک مسئله علمی ( که با آزمایش هاي مختلف به اثبات رسیده است ) فرضیه
سازي می گویند .
8 ) وقتی که چیزي را مشاهده می کنیم و سپس براي علت آن پاسخ یا پاسخ هاي احتمالی طرح می کنیم نظریه

پردازي کرده ایم .

زیست شناسی و آزمایشگاه (انیمیشین)

جواب گزینه ها:

1_2_3_4_5_6_7_8
غ -ص- غ -ص- ص- ص -نتیجه گیري -فرضیه سازي
................................................................................................................................................................................................................

د ) به سوال هاي زیر پاسخ کوتاه دهید .

هر کدام از کارهاي دانش آموزان چه مرحله اي از روش حل مسئله (روش علمی حل مسئله ) را ثابت می کند؟
در جلوي آن بنویسید .
1 ) دانش آموزان براي برپایی جشن مدرسه آماده می شوند و دقیق فضاي مدرسه و کلاس را تماشا می کنند .

2 ) آنها هر چه را که لازم دارند و هر چه را که می خواهند در کلاس قرار دهند یادداشت برداري می کنند .

3 ) دانش آموزان براي آنکه بادکنک ها را به دیوار بچسبانند طوري که دیوار آسیب نبیند

پیشنهاد دادند که بادکنک ها را به موهایشان بمالند .


4 ) دانش آموزان چند تا از بادکنک ها را با مالش به موهایشان باردار کرده و به دیوار می چسبانند .

5 ) بعد از چسباندن چند بادکنک مشاهده می کنند که دو الی سه تا از بادکنک ها به دیوار نمی چسبد .
6 ) دانش آموزان علت را متوجه می شوند و بقیه بادکنک ها را نیز می چسبانند و می فهمند که با مالش بادکنک به
موي سر آنها خاصیت چسبندگی( بار الکتریکی ) پیدا می کنند .

جواب :

1_2_3_4_5_6
مشاهده -جمع آوري اطلاعات- ارائه فرضیه- آزمایش فرضیه -تکرار آزمایش- نتیجه گیري

برچسب‌ها: روش علمی حل مساله ها, چگونگی حل مساله به روش علمی, راه های حل مساله به روش علمی

ارسال توسط حسین مردی